درباره ما

طرح از: رضا اسعدی

فصلنامه “نقد دینی” نخستین نشریه فارسی‌زبانِ این حوزه، در خارج از کشور است که به دین، نقد دینی و ضرورت بازسازی اندیشه دینداران می‌پردازد و تازه‌های صاحبنظران را در نقاط مختلف جهان، به ویژه در بستر اسلام و ایران، در جامه‌ای تازه عرضه می‌کند. این نشریه در پایان هر فصل منتشر می‌شود و در هر شماره، پرونده‌ای را به موضوعی خاص اختصاص می‌دهد. حسن یوسفی اشکوری، مدیر مسئول فصلنامه است و در کنار او یاسر میردامادی(سردبیر)، محمد جواد اکبرین ، رضا علیجانی، حسن فرشتیان و صدیقه وسمقی هدایت و انتشار آن را بر عهده دارند.