فصلنامه نقد دینی

 | سال دوم | شماره ۸ | بهار و تابستان ۱۴۰۱ |


صاحب‌امتیاز و مدیر مسئول: حسن یوسفی اشکوری

سردبیر: یاسر میردامادی

شورای سیاست‌گذاری: حسن یوسفی اشکوری، محمد جواد اکبرین، رضا علیجانی، حسن فرشتیان، صدیقه وسمقی

 

 

 

با پست الکترونیکی info@naqdedini.orgمیزبان نامه‌ها و مقالات خوانندگان هستیم.

نقد دینی در اصلاح و ویرایش مقالات آزاد است.

 حق چاپ و نشر الکترونیکی و کاغذی فصلنامه نقد دینی محفوظ است.

بازنشر مقالات یا بخشی از آنها با ذكر مأخذ آزاد است.