فصلنامه نقد دینی

 | سال دوم | شماره ۷ | پائیز و زمستان ۱۴۰۰ |


صاحب‌امتیاز و مدیر مسئول: حسن یوسفی اشکوری

سردبیر: محمد جواد اکبرین

شورای اندیشه: حسن یوسفی اشکوری، رضا علیجانی، حسن فرشتیان، صدیقه وسمقی

 

 

 

با پست الکترونیکی info@naqdedini.orgمیزبان نامه‌ها و مقالات خوانندگان هستیم.

نقد دینی در اصلاح و ویرایش مقالات آزاد است.

 حق چاپ و نشر الکترونیکی و کاغذی فصلنامه نقد دینی محفوظ است.

بازنشر مقالات یا بخشی از آنها با ذكر مأخذ آزاد است.